เกาะติดสถานการณ์

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 .. ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

ออมขวัญ ปันสุข

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราช เป็นประธานมอบสมุดบัญชีเงิ นฝากขวัญถุงพระราชทานโครงการ&ldq...

ลงนามถวายพระพร

นายแพทย์จักธรรม ธรรมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...

ไวรัสตับอักเสบซี

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับและรับเรื่อง จากคณะผู้แทนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ติดเชื้อไวรัสตับอ...

ลงนามถวายพระพร

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวั...

เยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงวัย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงวัย ของชมรมร้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงวัย เน้นเรื่องการบริโภค...

กิจกรรม สธ.