เกาะติดสถานการณ์

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 .. ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

วันพยาบาลแห่งชาติ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที...

ลงพื้นที่

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุเทพ ว...

ลงพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2

นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2 ตรวจเยี่ยมรับฟังการดำเนินงาน และการให้บริการประชาช...

มอบนโยบาย

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุเทพ วั...

ขับเคลื่อนเขตที่ 2

นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการ...

กิจกรรม สธ.